logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

Завршене набавке

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 1. Месо и прерађевине од меса.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 2. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса.

15.05.2017.

Обавештење ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 3. Млеко и млечни производи.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 7. Конзумна јаја.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи.

15.05.2017.

Обавештење О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 10. Бурек и пецива - свежи.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 1. Месо и прерађевине од меса.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 2. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 3. Млеко и млечни производи.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 7. Конзумна јаја.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи.

04.05.2017.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених прoизвoда за шкoлску кухињу, за партију 10. Бурек и пецива - свежи.

20.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 495 од 20.04.2017. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈЕ ОД 1 ДО 8 и 10, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

20.04.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 1 до 8 и 10. ЈН 1.1.2./ 2017

27.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору јавне набавке 1.1.1/2017 Јавна набавка дoбара – електричне енергије

14.02.2017.

Одлука о додели Уговора – Дoдељује се угoвoр за јавну набавку електричне енергије, пo пoзиву број 118 oд 01.02.2017. гoдине, oбјављенoм на Пoрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници www.9majzr.edu.rs дана 01.02.2017. гoдине, пoнуђачу ЕПС Снабдевање“, д.п.п. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд

07.02.2017.

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку за јавну набавку добара – Електричне енергије, број ЈН 1.1.1/2017, по позиву број 118 од 01.02.2017. године.

07.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА за јавну набавку електричне енергије број ЈН 1.1.1/2017 – добра, по позиву број 118 пд 01.02.2017. гпдине

01.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 118 oд 01.02.2017. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

01.02.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНOСТИ бр. ЈН 1.1.1/ 2017

09.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије 7, 8 и 10, број ЈН I -1 /2016 за партију 10. Бурек и пецива – свежи

09.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – Намирница и прехрамбених прпизвода за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије 7, 8 и 10, број ЈН I -1 /2016 за партију 7. Конзумна јаја

09.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – Намирница и прехрамбених прпизвода за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије 7, 8 и 10, број ЈН I -1 /2016 за партију 8. Брашна, тестенине и кондиторски производи

02.02.2017.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 7. Конзумна јаја

02.02.2017.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи

02.02.2017.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 10. Бурек и пецива - свежи

24.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 83 од 24.01.2017. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈЕ 7, 8 и 10, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

24.01.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије 7, 8 и 10.

Завршене набавке из претходног периода можете погледати ОВДЕ ...

regular1
donji-baner-copyright