logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner
regular1

Основна школа

Ученици са ЛМО

   Школа се од оснивања бавила основношколским образовањем, које се данас одвија према Плану и програму за лако ментално заосталу децу из 1995 године.Васпитно-образовни рад се одвија на два језика: српском и мађарском.. Настава се одвија у две смене . За ученике нижих разреда основне школе обезбеђен је и продужени боравак . Такође , при матичној школи постоје и раде шест дислоцираних одељења у пет насељених места зрењанинске општине . На тај начин школа се труди да обухвати основношколско образовање и васпитање деце са сметњама у развоју на територији целе општине.

Васпитно образовни програм обухвата:

- српски језик,
- математику,
- природу и друштво,
- физичко васпитање,
- техничко васпитање,
- ликовну културу и
- музичку културу.

Обавезне ваннаставне активности:

- групне и индивидуалне активности,
- психомоторне вежбе,
- логопедске вежбе,
- корективно превентивне вежбе и мере,
- допунски рад,
- час одељенског старешине,
- час одељенске заједнице и
- изборну наставу.

Ваннаставне активности:

 • Школа певања хор
 • Школа кошарке
 • Школа фудбала
 • Стони теннис
 • Моделари
 • Саобраћај
 • Драмска секција

Инклузивни програми који се реализују у школи:

 • Дечија ликовна колонија "Сликам да не цвикам" - једном годишње
 • Школски вашар – два пута годишње
 • Саветодавни рад:
 • Рад са родитељима
 • Подршка наставницима који раде са децом са менталном ометеношу у редовним школама
 • Едукација становништва

Ученици са УМО

   Да би се адекватно помогло родитељима чија деца не могу да прате наставу по Плану и програму за лако ментално заосталу децу , 1995 године формира се целодневна настава у циљу васпитно-образовног рада за децу и омладину са умереном менталном ретардацијом. Све већи број деце и не баш адекватан простор , наметнули су потребу за реорганизацијом целодневне наставе, те се 2003. године деца распоређују у девет група , на четири развојна нивоа. Том приликом , услед недостатка простора , две групе су измештене у просторије Дечијег стваралачког центра „ Машталиште“ у Зрењанину, са којим школа има вишегодишњу сарадњу .

Програм рада са умерено ментално ометеном децом

Васпитање и образовање се спроводи кроз наставно - васпитне области:

- самопослуживање,

- развој говора и језика,

- развој психомоторике,

- упознавање уже и шире околине,

- физичко васпитање,

- радно васпитање,

- ликовно васпитање,

- музичко  васпитање,

- социјални развој и

- логопедски рад.

Поред обавезних активности заступљене су и школице које се заснивају на принципу афинитета и могућности деце:

- музичка школица,

- драмска школица,

- плесна школица,

- ликовна школица и

- играоница за малу децу.

Третман деце у објекту обављају:

- дефектолози,

- наставници вештина,

- корективна служба (логопед, реедукатор, соматопед),

- служба за негу и

- здравствена служба.

   У реализацији образовно-васпитног процеса, поред општих, користе се и посебне методе рада које произлазе из специфичних потреба ученика школе. Процедура пријема ученика и њихово укључивање у одељење је изузетно значајно због правовременог откривања специфичних развојних сметњи, одређивања корективно-педагошког третмана, сачињавања програма индивидуалних вежби у циљу ублажавања , па чак и отклањања специфичних развојних сметњи, а и због свођења адаптационих тешкоћа ученика на најмању могућу меру. Из наведених разлога, сваком укључивању у одељење претходи процена психолога, социјалног радника, логопеда, реедукатора психомоторике исоматопеда. Сви добијени подаци налазе се у документационим листовима чланова стручне службе, док је за вођење укупне документације задужен социјални радник школе.
   Изузетно велики значај придаје се благовременом здравственом и социјалном збрињавању ученика. Иако у школи не постоји комплетна здравствена служба , ученици под надзором здравствених радника школе а на предлог стручних сарадника , одлазе на прегледе код дечијег психијатра, педијатра, стоматолога , офталмолога. Систематски прегледи се обављају у нашој школи у сарадњи са школским диспанзером . Породицама социјално угрожених ученика пружа се помоћ тако што се деци обезбеђује бесплатна исхрана , превоз, одећа, обућа, школски прибор, а у изузетним случајевима и породице се помажу храном и обезбеђују се неопходни лекови.

Placeholder Image
Placeholder Image
donji-baner-copyright