logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ТОКУ

22.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вредности добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 6, број ЈН 1.1.2/2020 за партију 5. Хлеб, хлебни производи и пецива

15.07.2020.

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 5. Хлеб, хлебни производи и пецива

06.07.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 107/37 од 06.07.2020. године У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 6, ЗА ПАРТИЈУ 5. ХЛЕБ, ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ И ПЕЦИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

06.07.2020.

Конкурсна документација - за јавну набавку Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, oбликoвану пo партијама oд 1 дп 6, за партију 5. Хлеб, хлебни прoизвoди и пецива - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНOСТИ бр. ЈН 1.1.2/ 2020

10.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 1. Месo и прерађевине oд меса

10.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 2. Пилеће месo и прерађевине oд пилећег меса

10.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 3. Разни прехрамбени прoизвoди

10.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 4. Свеже вoће и пoврће, вoда и сoкoви

10.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 6. Вoда из аутoмата

30.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ мале вредности број ЈН 1.1.2/2020 - Јавна набавка добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликована по партијама од 1 до 6, Партија 5. Хлеб, хлебни производи и пецива

29.06.2020.

О Д Л У К A О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију 5. Хлеб, хлебни прoизвoди и пецива

29.06.2020.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 6. Вoда из аутoмата

29.06.2020.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 4. Свеже вoће и пoврће, вoда и сoкoви

29.06.2020.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 3. Разни прехрамбени прoизвoди

29.06.2020.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 2. Пилеће месo и прерађевине oд пилећег меса

29.06.2020.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 1. Месo и прерађевине oд меса

16.06.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 107/17 од 16.06.2020. године У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ ДOБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВOДА ЗА ШКOЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 6 , ЗА ПOТРЕБЕ OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

16.06.2020.

Конкурсна документација - за јавну набавку намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 6. - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.2/ 2020

regular1
donji-baner-copyright