logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

11.01.2018.

Обавештење о ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.3.2./2017. Јавна набавка радова на реконструкцији и надградњи објекта шкпле – уградња спољашње столарије

25.12.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта шкпле – уградња спољашње столарије, по позиву број 1919 од 14.12.2017. године

14.12.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1919 од 14.12.2017. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДOВА НА РЕКOНСТРУКЦИЈИ И НАДГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ – УГРАДЊА СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

14.12.2017.

Конкурсна документација - за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије по позиву број 1919 од 14.12.2017. године

11.01.2018.

Обавештење о ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, за партију 9. Хлеб и хлебни производи

11.01.2018.

Обавештење о ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, за партију 11. Вода из аутомата

25.12.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, за партију 9. Хлеб и хлебни производи

25.12.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, за партију 11. Вода из аутомата

13.12.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1590 oд 13.12.2017. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ ДOБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРOИЗВOДА ЗА ШКOЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈЕ 9 и 11, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

13.12.2017.

Конкурсна документација - за јавну набавку намирница и прехрамбених производа за шкплску кухињу обликовану по партијама од 1 до 11, за партије 9 и 11 по позиву број 1910 од 13.12.2017. године ЈН бр. 1.1.2. / 2017

regular1
donji-baner-copyright